АЛЕСЯ, МИНСК

Фотограф: @elena_yakybovskaya / Образ: @cherepuly